Mga Gabay sa Pagsusulat sa Wikang Filipino

Mga Gabay sa Pagsusulat sa Wikang Filipino

Ikinalulugod po naming ibahagi sa inyo ang mga sumusunod na gabay sa pagsulat ng mga liham at iba pang mga sulatin…
Mahusay at maligaya na pagsusulat sa wikang Filipino po sa ating lahat!…

KWF Diksiyonáryo ng Wíkang Filipíno – Link
https://www.facebook.com/groups/Beloved.Nueva.Vizcaya/permalink/5367392456640988/

KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat
https://www.facebook.com/groups/Beloved.Nueva.Vizcaya/permalink/5367394273307473/

KWF Patnubay sa Korespondensiya Opisyal__Ikaapat na edisyon_Ikalawang-limbag
https://www.facebook.com/groups/Beloved.Nueva.Vizcaya/permalink/5367393479974219/

Leave a Reply

Your email address will not be published.